Services

High-impact campaigns require fully customized, creative strategies from a hands-on team. 

Бид хөгжингүй орнуудын арга туршлагын дагуу олон нийт, хэвлэл мэдээлэл, нөлөөлөгчдөд хандсан PR сурталчилгааны өндөр үр ашигтай ажлыг уран сэтгэмжтэйгээр төлөвлөн гүйцэтгэх, зөвлөх үйлчилгээг хүргэж байна.|

Олон улсын PR сурталчилгаа
International PR
PR бодлого, төлөвлөлт
PR strategy and planning
Компанит ажлын менежмент
Campaign management
Хувь хүний нэр хүндийн менежмент
Personal branding and PR
Арга хэмжээ, фестиваль
Events & festivals
Агуулга, медиа найруулга
Content & media production
PR сургалт
PR Training
Ивээн тэтгэлт, хөрөнгө босголт
Sponsorship & fundraising
Медиа зуучлал, байршуулалт
Media buying and planning
Судалгаа, мониторинг
Survey and monitoring

Imaginative Communication

Would you like to get our service?

Contact us